جشنواره تلویزیون فجر!   

جایزه چیز بلورین دستمال به دست ترین شبکه،

به شبکه یک برای ادامه دادن۲۴ساعته فیلم ها

و برنامه های انقلاب!

.

پ.ن: 

لینک
۱۳۸٦/۱۱/٢٧ - shirin ...

   بدون شرح   

.
بزرگترین نیروی فکری بشر بعد از بیست انقلاب، همچنان خریت است!
.
پ ن: بیست تا انقلاب نه سی سال انقلاب!
لینک
۱۳۸٦/۱۱/۱٤ - shirin ...