امروز ....   

محتاجم

به رويشی نه از اين خاک

به زايشی نه از اين دست

به قصه ای نه چنين تلخ

به باوری نه چنين پست

.

لینک
۱۳۸٤/۱٢/٢٠ - shirin ...