بی خوابی بددرديه.

مخصوصا وقتی که مجبور باشی بخوابی که مادرت هی بلند نشه بياد بهت بگه چته؟

ديگه کلافه شدم.

غير از گوسفند شمردن که ديگه چیپ شده ، ثابت هم شده که سرکاريه و ديازپام و کلروزپام که داروخانه بهم نميده هر روش ديگه ای بلدين پيشنهاد بدين.

به بهترين پيشنهادی که جواب بده.........      (بی خيال) دعاتون می کنم

لینک
۱۳۸٥/۱/٥ - shirin ...