.

ــ   مگه تو  اون روز به عمو پورنگ قول ندادی به حرف مامان همیشه 

گوش کنی ؟

ــ   ای بابا چه غلطی کردم با این مرتیکه تلفنی حرف زدما ...

حالا من یه چیزی به اون گفتم خوشش بیاد

دیگه تو هی سوءاستفاده کن !!

.

لینک
۱۳۸٦/٥/٢۱ - shirin ...