جنبه !   

ــ وایسا ببینم خانم... این شکلی می خوای بری بالا؟!

این چه سر و وضعیه ؟

ــ سر و وضع من چه ....

ــ همون .. مو هاتو می گم ... مقنعه تو درست کن ببینم. این چه وضعیه؟

وای خدا ...! مقنعه تو بکش جلو زود باش .. وای وای .. قدقدقد قدا..!

ــ خب ...

ــ درست کن خانم ... آقایون روزه دارن ،  روزه شون باطل میشه !!

ــ  

.

لینک
۱۳۸٦/٦/٢٦ - shirin ...