تو تنها نمی مونی ای مونده بی من ..   

که چی ؟

که من باز مثل دیوونه ها بشینم واسه هیچی زار بزنم و بعدش به خودم

بگم تف به گور نداشته ت که آدم نمی شی ، پا روی اون دل صاحب مرده ت

بذاری !

همین ... ؟!

اونم حالا که تازه داره همه چی یادم میاد

همونجوری که باید می فهمیدم و نفهمیده بودم

وقتی که دارم به تنهاییم عادت می کنم ...

خیالم راحته که مجبور نیستم با کسی قسمتش کنم

کاری که در مورد تو باید انجام میدادم !

.

لینک
۱۳۸٦/۸/۱۳ - shirin ...