زنده به گور !   

مرد های ما هنوز به راه رفتن میگن قر دادن ...

هنوز نمیشه تو روی مرد های ما خندید

مرد های ما هنوز زن ندیده اند ... یا اینقدر دیده اند که ...!

قرن  21 میلادی ...

اینجا ایران است  ـ  قرن اول هجری

صدای ما را از قلب پایتخت می شنوید !

.

لینک
۱۳۸٦/۸/۱٩ - shirin ...