بدون شرح   

.
بزرگترین نیروی فکری بشر بعد از بیست انقلاب، همچنان خریت است!
.
پ ن: بیست تا انقلاب نه سی سال انقلاب!
لینک
۱۳۸٦/۱۱/۱٤ - shirin ...