من برگشتم 

 

  (مرسی....خواهش می کنم!.. بفرماييد.  ای بابا...توروخدا بلند نشين.      بابا بسه

 ديگه انقدر دست زدن نداره که! ممنون)

لینک
۱۳۸٥/٤/٦ - shirin ...