عشق   

ديروز داشتم يه فيلم می ديدم .

توش چيز جالبی در مورد عشق شنيدم .

عشق چيز عجيبيه. مثل يه تله قوی می مونه که توش هر چی بيشتر دست و پا بزنی فشار بيشتری رو بايد تحمل کنی!

اگه به کسی توجه کنی ازت دور ميشه و اگه بهش خيانت کنی بهت توجه می کنه!

لینک
۱۳۸٥/٤/٢٤ - shirin ...