خسته شدم. چقدر زور داره ادم ترم ۷ مشروط بشه فقط هم به خاطر همين ۹ ترمه بشه. آخه اين چه وضعيه؟ ديگه نمی تونم اين دانشگاه مزخرفو تحمل کنم . دارم ديوونه ميشم چون فقط به خاطر عقده ای بازيه يه نفر من مشروط شدم. چقدر آخه آدم می تونه بی جنبه و بی ظرفيت باشه!

لینک
۱۳۸٤/۱٢/٢۱ - shirin ...