دنیای عجیبیه!

یه بار زندگی میکنی،

                   هزار بار میمیری!!

لینک
۱۳۸٥/٥/۱۳ - shirin ...