آن که در انتخاب میان مرگ و آزادی

فهمید حق انتخاب ندارد

انتخاب هایش را می فروشم

یکی یک بوسه

شاید باز یافتم

آن دو لب عاشق

که در لذت شیری رنگ عشق

کودکی ام را کشت

                                  (از کتاب وسوسه)

لینک
۱۳۸٥/٥/۳٠ - shirin ...