ای بابا این چه جور آدم بودنیه آخه؟!

از انتخاب که خبری نیست.........      خنده که................ گریه که..................

حرف هم که نمیشه بزنی.................

خب پس..............

                    ای بابا..!!!!!!!!!!!

لینک
۱۳۸٥/٦/۱٦ - shirin ...