وقتی دلت می خواد....   

فکرشو بکن ...

یه شب، از یه مهمونی دوستانه، خسته و کوفته، با کله ی داغ داغ ، بر میگردی خونه...

بعد می بینی یه قشون از فک و فامیل ریخته ان خونتون

...

به زور میخندی که نفهمن میگی حالت خوبه داری دروغ میگی!

بعد می فهمی میخوان شبم اتراق کنن

از کجا اومدن؟    ......        کرج!

.

بابا جون مادرتون پاشید برید خونتون، کرج همین بغله ...

 

لینک
۱۳۸٥/۸/٢٠ - shirin ...