حوا   

آخرین بار که مرا دیدی،

آخرین بار که با تو عشق بازی کردم چه زمانی بود؟  کجا بود؟

در بهشت؟

یا شاید جهنم؟

هر چه بود در زمین نبود

نمی دانم آن روز را به خاطر داری که سیب را به من دادی و به همه گفتی من آن را به تو داده ام ...

نمی دانم آن روز که چون هدیه و تحفه ای الهی کنار بسترت نشستم تا چشم باز کنی ،

عشق بود که در دلت جنبید یا شهوت؟

نمی دانم اصلا از آغاز عشقی وجود داشت یا این فقط دروغی بود تا فرزندانمان را وادار کنیم نسل تو را ادامه دهند؟

                                                                 نسل آدم!

لینک
۱۳۸٥/۸/٢٩ - shirin ...