از تعطيلات بدم مياد. ديد و بازديد عيد شايد رسم قشنگی باشه. ولی هر چيزی حدی داره. من که از الان عزا گرفتم. تعطيلات وقتی قشنگه که مال خود آدم باشه

لینک
۱۳۸٤/۱٢/٢۱ - shirin ...