دوباره کابوس دیدم.    چند وقته زیاد کابوس میبینم

            نمیدونم چرا........

  ولی حس خوبی نیست!   

لینک
۱۳۸٥/۱٠/۱٢ - shirin ...