نمی دانم چرا به دنیا آمده ام و واقعا چه اتفاقی افتاده...

دوستم لوماهوت که خیلی از من بزرگتر است گفت این وضع نتیجه ی بدی شرایط بهداشتی است!!

                    (زندگی در پیش رو) رومن گاری

لینک
۱۳۸٥/۱٠/۱٧ - shirin ...