حسش نیست،    حسشو ندارم،       دچار بی حسی مفرط شدم!

حس و حال نمونده    ..........

                                       بد دردیه!!

لینک
۱۳۸٥/۱۱/٧ - shirin ...