سناريو   

دفتر گروه، داخلی

من: سلام

معاون گروه:بفرماييد

- برای پروژه ميخوام برم کارخونه بايد از اينجا نامه ببرم برای دفتر ارتباط با صنعت

- خب ...... چيکار کنم

- خب فرم بدين ديگه

- از مدير گروه بگير

- گفتن از شما بايد بگيرم

- نداريم

- ......

- بعدا بيا

- يعنی چی؟ آخه امروز بايد ببرم که از بعد از عيد ساعتای کارخونه رو برام بزنن

- نميدونم کجاست

-

- خب نمی دونم کدوم فرم رو می خوای

- مگه می شه؟ خود شما بايد اين فرم هارو امضا کنيد!

- چمی دونم. من هر چی بيارن امضا می کنم

- وا

- وا نداره. برو پيش مدير گروه

- خب مدير گروه کی مياد؟

- نمی دونم

- پس شما چی می دونيد؟

- من کار دارم. برو بيرون

 

اين دقيقا مکالمه ای بود که ديروز بين من و معاون گروه رد و بدل شد!

 

 

لینک
۱۳۸٤/۱٢/٢٢ - shirin ...