مانده ام چرا خدا از من عذر خواهی نمی کند..!

   با تو هستم...

                  چرا از من طلب بخشش نمی کنی؟ ..

بابت زن آفریدنم در گوشه ای از هستی ات که زن یعنی ابلیس مجسمی که باید در کیسه انداخت و حبسش کرد!

که حنجره های زنده و هنوز خفه نشده اش سر از اداره مبارزه با همه چیز!! در می آورند..

که همه مخلوقاتش.. حتی زنانش!

                           تهمت سیب ممنوعه و هوس آدم را به حوا میزنند

در جایی که زیبایی موهبت نیست.. جرم است.. و زن بودن نیز هم!

جایی که تنها به اندازه نصف مردانش انسان هستم ...

                و حقوق انسانی  ...

                         حقوق انسانی ؟!!!

                                                      از من عذر خواهی کن !   ...

لینک
۱۳۸٥/۱٢/۱٦ - shirin ...