لعنت به این خونه تکونی ...

مامان ..

     چی باعث شد فکر کنی باید

پوستر ها و عکس های  آل پاچینو   رو قاطی کاغذ پاره هام بریزی دور ؟!!

        

هیشکی منو دوست نداره..!

لینک
۱۳۸٥/۱٢/۱٩ - shirin ...