اين روزها ..   

گفتن از توحش و بلاهت و ... توی این سرزمین حرف جدیدی نیست

همیشه دردناک ...

              و همیشه فراموش شده!

ما ایرانی ها مردم جو گیری هستیم

امروز جو گیر حادثه ای، عکسی یا خبری ...

روز بعد فراموشی و غرق شدن در بدبختی های بی شمار

و روز بعد تر ، باز همان ها در لباسی دیگر و به بهانه ای دیگر،  

چون سگان هار می افتند به جانمان!

                و دوباره ....

.

درون این مرزها تنها جایی است که هنگامی که ادعای غیرت و مردانگی

مردمانش گوش فلک را کر می کند،

خود غیرت جایش را می دهد به تعصب کور و ... غریزه!

غریزه دریدن ،   غریزه حیوان بودن!

متاسفم ...

            *  *  *  *  *

از وبلاگ [مارکو] :

   " و ما شما را به زور کتک و پس گردنی به بهشت می فرستیم... "

                                                                      " سوره ناجا . آیه ۱۱۰ "

.

لینک
۱۳۸٦/۳/٢ - shirin ...