لحظه ها را درياب

              چشم فردا کور است  

لینک
۱۳۸٤/۱٢/٢٩ - shirin ...