سقوط   

" من گاه به اندیشه ی آنچه مورخان آینده درباره ی ما خواهند گفت،

 فرو می روم ...

در مورد انسان امروز، یک جمله برای آنها کافی است:

او زنا می کرده و روزنامه می خوانده است! "

                                                                  (سقوط  ـ آلبر کامو)

.

لینک
۱۳۸٦/٤/۱٢ - shirin ...