خشونت   

- خوشگله ... کجا میری ؟ بیا برسونمت

- ...

- بیا دیگه خودتو لوس نکن

- ... (میرم عقب تر وامیستم )

(اونم دنده عقب می گیره! )

- اووووووووووووووه چقدرم ناز می کنی، بیا دیگه

- ... (می رم توی پیاده رو)

- میای یا بیام با کتک بیارمت ؟!!

-  

.

لینک
۱۳۸٦/٤/۱۳ - shirin ...